10 Nama Nama Malaikat dan Tugasnya yang Jarang Diketahui Banyak Orang

Posted on

Nama Nama Malaikat dan Tugasnya – Sebagai makhluk ciptaan Allah, malaikat dipercaya memiliki tugas penting dalam kehidupan manusia. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui dengan pasti siapa saja malaikat itu dan apa saja tugas mereka. Nah, pada artikel ini saya akan membahas secara detail tentang nama-nama malaikat dalam Islam beserta tugas-tugasnya yang tidak diketahui banyak orang. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini!

Apa itu Malaikat dan Bagaimana Mereka Diciptakan

Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki keberadaan yang tak nampak oleh mata manusia. Secara etimologi, kata malaikat berasal dari bahasa Arab “malak” yang berarti utusan atau perwakilan. Malaikat merupakan makhluk yang diutus oleh Allah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam memelihara alam semesta dan hidup manusia.

Dalam Islam, kepercayaan terhadap keberadaan dan peran malaikat sangat penting. Malaikat dipercayai memiliki sifat yang suci dan patuh kepada perintah Allah. Mereka tidak memiliki nafsu atau kesalahan, dan bertugas membantu manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari seperti melindungi, mengawasi, serta memberikan petunjuk dan inspirasi.

Menurut ajaran Islam, Allah menciptakan malaikat dari cahaya dan mereka tidak terpengaruh oleh emosi atau keinginan. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang memuliakan dan memuji Allah, serta patuh kepada perintah-Nya. Hal ini dibuktikan dengan kisah tentang malaikat yang tidak pernah diberikan pilihan atau kemampuan untuk memberontak atau tidak taat kepada perintah Allah.

Malaikat sendiri merupakan makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa, seperti kemampuan untuk berperan dalam kehidupan manusia, mengatur alam semesta, dan melakukan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah. Meskipun malaikat merupakan makhluk yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun kehadiran mereka sangat dirasakan oleh kehidupan manusia dan berperan penting dalam memberikan pengaruh positif bagi kehidupan manusia.

Secara singkat, Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diutus untuk membantu manusia dan menjalankan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Allah. Mereka diciptakan dari cahaya dan memiliki sifat yang suci serta patuh kepada perintah Allah. Penerimaan tentang keberadaan dan tugas malaikat merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam dan menjadi salah satu pilar dalam keimanan seseorang.

Nama Nama Malaikat dan Tugasnya

Nama – Nama malaikat Allah Swt dan Tugasnya

  1. Malaikat Jibril Bertugas menyampaikan Wahyu
  2. Malaikat Mikail bertugas Membagi Reski
  3. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala
  4. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa
  5. Malaikat Munkar Bertugas Bertanya didalam kubur
  6. Malaikat Nakir Bertugas Menyiksa dalam kubur
  7. Malaikat Rakib Bertugas Mencatat Amal Baik
  8. Malaikat Atid bertugas mencatat Amal Buruk
  9. Malaikat Ridwan menjaga pintu Surga
  10. Malaikat Malik menjaga pintu Neraka

Secara detail akan dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.

1. Malaikat Jibril (Gabriel)

Nama Nama Malaikat dan Tugasnya

Siapa Malaikat Jibril

Malaikat Jibril atau Gabriel dalam agama Islam merupakan malaikat yang paling dikenal dan memiliki tugas penting sebagai utusan atau rasul Allah kepada para nabi dari zaman dulu seperti Nabi Ibrahim hingga pada akhirnya, menurunkan kitab suci Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, Jibril dianggap sebagai malaikat yang paling mulia dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi.

Malaikat Jibril juga dikenal sebagai malaikat yang mengatur langit dan bumi serta menjaga para nabi dari segala bentuk kejahatan dan godaan setan. Selain itu, Jibril juga merupakan malaikat penghubung antara langit dan bumi, sehingga sering kali disebut sebagai wasilah atau perantara antara manusia dengan Allah.

Apa Tugas Malaikat Jibril

Tugas utama Malaikat Jibril dalam agama Islam adalah menyerukan wahyu atau segala macam perintah dan petunjuk Allah kepada para nabi dan rasul-Nya. Ada beberapa contoh kasus dalam Al-Qur’an di mana Jibril menyerukan wahyu dari Allah kepada para nabi terdahulu termasuk perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya, Ismail (QS. As-Shaffat:99-111) dan menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria tentang kelahiran puteranya, Yahya (QS. Maryam:7-12).

Malaikat Jibril juga bertugas sebagai penjaga surga dan neraka serta mempersiapkan kehidupan akhirat bagi orang-orang yang baik. Jibril juga menawarkan jalan menuju keberkahan bagi manusia dan membantu mereka untuk mencapai tujuan hidup mereka di dunia serta di akhirat.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa Malaikat Jibril memiliki tugas mengirimkan salam dan bacaan doanya dari umat Islam kepada Allah SWT serta mengabarkan kabar gembira orang-orang yang beriman kepada Allah SWT.

Hal ini termaktub dalam hadits shahih Muslim di mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa “Malaikat Jibril selalu mengucapkan salam kepadaku setiap hari, namun hari ini tidak seperti biasanya. Seraya berkata: “Dialah yang memberikan kabar gembira yang baik-baik (kepada umat Islam) dan juga meneruskan doa mereka (kepada Allah SWT).”

Malaikat Jibril memiliki peran dan tugas penting dalam Islam sebagai utusan atau rasul Allah yang menyerukan wahyu, mengatur langit dan bumi, menjaga para nabi, dan menawarkan jalan menuju keberkahan bagi manusia.

Karena itulah, Jibril memiliki kedudukan dan penghormatan yang sangat tinggi dalam agama Islam.

2. Malaikat Mikail (Michael)

Nama Nama Malaikat dan Tugasnya

Siapa Malaikat Mikail

Malaikat Mikail atau Michael dalam agama Islam adalah malaikat yang bertugas mengatur segala urusan cuaca dan musim serta pemberian rezeki yang ada di dunia. Dalam Islam, Mikail dianggap sebagai sosok yang berhati mulia dan memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia di dunia.

Malaikat Mikail memiliki beberapa nama lain, antara lain Malikul Maut atau Malaikat Maut, Malaikat Pembagi Rezeki (al-Muqaddis), dan Penghulu Para Malaikat. Dalam Al-Qur’an, Mikail dijuluki dengan nama al-Ruh (QS. Al-Hijr:29) yang berarti jiwa atau nafas.

See also  Rekomendasi 7 Sekolah SD Internasional di Bandung!

Apa Tugas Malaikat Mikail

Malaikat Mikail bertugas merancang dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan cuaca, musim, dan pengaturan rezeki bagi makhluk ciptaan Allah. Sebagai malaikat yang bertanggung jawab atas urusan cuaca, Mikail memiliki peran penting dalam mempertahankan ekosistem di atas bumi supaya tidak rubuh karena manusia yang kerap memperburuk lingkungannya.

Selain itu, Mikail juga bertugas membagi-bagi rezeki kepada makhluk hidup di bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Malaikat ini memastikan bahwa kebutuhan hidup manusia tercukupi dan bahwa manusia tetap berada dalam keadaan stabil dan seimbang. Maka dari itu, ketika terjadi kelangkaan air, makanan, atau materi hidup lainnya, maka Mikail-lah yang bertanggung jawab untuk memberikan perubahan cuaca untuk mempertahankan keseimbangan alam.

Mikail juga dianggap sebagai malaikat pelindung bagi orang yang beramal baik dan patuh kepada perintah Allah. Dalam ajaran Islam, disebutkan bahwa Mikail memiliki 70.000 sayap dan mata yang menyala seperti sinar yang mampu melingkupi seluruh pesawat tempur tercanggih sekalipun. Hal ini menggambarkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh malaikat ini dalam menjaga dan melindungi umat manusia.

Secara singkat, Malaikat Mikail merupakan malaikat yang bertugas mengatur cuaca, musim, dan pemberian rezeki bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Peran Mikail sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia di dunia, sehingga ia sering disebut sebagai malaikat pembagi rezeki dan pelindung bagi orang-orang yang patuh kepada perintah Allah.

3. Malaikat Israfil (Israfil)

Nama Nama Malaikat dan Tugasnya

Siapa Malaikat Israfil

Malaikat Israfil dalam agama Islam adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada saat kiamat tiba. Dalam Al-Qur’an, Malaikat Israfil dianggap sebagai salah satu malaikat yang dipercayai sangat dekat dengan Allah SWT. Ia juga dikenali sebagai malaikat yang memiliki peranan penting pada saat akhir zaman.

Nama Israfil sendiri berasal dari kata Arab yang berarti “orang yang meniup”. Sebagai malaikat peniup sangkakala, Israfil menjadi sosok yang ditakuti oleh para makhluk hidup karena tugasnya yang sangat besar pada saat kiamat nanti.

Apa Tugas Malaikat Israfil

Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala sebagai tanda terjadinya hari kiamat dan peristiwa akhir zaman dalam kepercayaan Islam. Malaikat Israfil juga diyakini sebagai malaikat yang bertugas untuk memperbaharui Alam Semesta dalam posisi akhirnya dan meniup sangkakala sekaligus sebagai isyarat bagi para makhluk hidup untuk menghadap kepada Allah SWT.

Menurut ajaran Islam, Malaikat Israfil akan meniupkan dua kali sangkakala, bagi yang pertama kali akan menciptakan gempa besar dan semua manusia akan dimasukkan ke dalam alam barzakh (alam antara) dimana hasil dari amal perbuatan selama di dunia ini akan dilihat. Namun, bagi yang kedua kalinya, ini merupakan peniupan terakhir karena hal itu akan menunjukkan tanda akhir zaman, dimana seluruh makhluk hidup akan dihidupkan kembali dan diperhitungkan amal perbuatan mereka di hadapan Allah SWT.

Dalam peniupan hari kiamat nanti, Israfil akan meniup sangkakala berdasarkan perintah Allah SWT, dan pada saat itulah seluruh makhluk hidup akan menghadap Allah dan menerima perhitungan dari amal perbuatan mereka selama hidup di dunia.

Malaikat Israfil merupakan salah satu malaikat yang menyeramkan namun dirayakan pada akhir zaman dalam kepercayaan Islam. Tugasnya yang sangat penting sebagai peniup sangkakala pada saat akhir zaman menjadikannya sebagai sosok yang ditakuti oleh para makhluk hidup tetapi juga memberikan keberanian dan keyakinan untuk senantiasa beramal baik dan taat kepada Allah SWT.

4. Malaikat Izrail (Azrael)

Nama Nama Malaikat dan Tugasnya

Siapa Malaikat Izrail

Malaikat Izrail atau Azrael dalam ajaran Islam adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa setiap makhluk hidup saat ajal atau kematian tiba. Dalam agama Islam, Izrail dianggap sebagai salah satu malaikat yang memiliki tugas dan peran penting dalam siklus kehidupan manusia.

Malaikat Izrail juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Malaikat Maut atau Malaikat Penarik Nyawa dan merupakan satu dari empat malaikat yang dianggap sebagai penguasa alam semesta.

Apa Tugas Malaikat Izrail

Tugas utama Malaikat Izrail dalam ajaran Islam adalah mencabut nyawa setiap makhluk hidup pada saat ajal tiba. Malaikat Izrail akan mengambil nyawa seseorang saat telah tiba waktu yang ditentukan oleh Allah SWT dan dialah yang bertanggung jawab atas pemisahan roh dari jasmani seseorang.

Malaikat Izrail juga bertugas menjadi pengantar roh seseorang ke alam barzakh, suatu tempat di antara dunia dan akhirat, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup dalam pembukuan mereka. Izrail pun akan bertugas memberitahu setiap orang dari umat manusia akan keadaan mereka setelah meninggal dunia.

Dalam Islam, disebutkan bahwa Malaikat Izrail menaikkan daftar amal manusia harian ke surga setiap malam sampai hari kiamat, menurut perintah Allah SWT. Malaikat Izrail juga dipercayai membawa surat kematian bagi setiap makhluk yang akan meninggalkan dunia.

Meskipun tugas Malaikat Izrail terkesan cukup menakutkan, namun di sisi lain ia juga dianggap sebagai makhluk yang patuh dan tunduk kepada perintah Allah SWT. Tugas Izrail mengingatkan manusia tentang sementara waktu hidup di dunia ini dan akan memberikan pengingat untuk senantiasa beribadah dan beramal baik kepada Allah SWT.

Dalam demikian, tugas Malaikat Izrail dan hadirinya di dalam kehidupan manusia menjadi sebuah pengingat untuk mengingatkan manusia akan kematian sebagai penutup dari kehidupan di dunia ini dan pentingnya persiapan untuk menghadapi kehidupan akhirat.

5. Malaikat Raqib dan Atid

Nama Nama Malaikat dan Tugasnya

Siapa Malaikat Raqib dan Atid

Malaikat Raqib dan Atid dalam ajaran Islam sering kali diidentifikasi bersamaan sebagai sepasang malaikat yang bertugas mencatat catatan amal perbuatan manusia.

Malaikat Raqib merupakan malaikat yang bertugas mencatat kebaikan atau amal baik yang dilakukan oleh manusia, sedangkan Malaikat Atid akan mencatat segala hal yang bersifat buruk atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia.
Kedua malaikat ini bekerja berpasangan dalam melakukan tugasnya, dan sering kali disebut sebagai “malaikat yang selalu hadir.

Apa Tugas Malaikat Raqib dan Atid

Tugas utama Malaikat Raqib dan Atid dalam ajaran Islam adalah mencatat segala perbuatan manusia selama hidup di dunia. Malaikat Raqib dan Atid berada di setiap sisi dan selalu mengikuti manusia, baik di tempat yang terang ataupun tempat yang gelap, dan akan mencatat setiap perbuatan manusia.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik yang baik maupun buruk, akan dicatat oleh kedua malaikat ini dan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan saat manusia berada di alam akhirat kelak.

See also  Nama Nama Provinsi di Indonesia Beserta Ibu Kotanya

Malaikat Raqib mencatat amal perbuatan yang baik atau kebaikan yang dilakukan oleh manusia, seperti berbuat kebajikan, menolong orang lain, memperbaiki diri, dan melakukan ibadah. Sedangkan malaikat Atid atau juga disebut malaikat angka diri mencatat segala jenis perbuatan buruk, seperti bersumpah palsu, menipu, berbohong, memfitnah, dan lain sebagainya.

Selain itu, kedua malaikat ini juga bertugas melindungi manusia dari kelalaian dan kesalahan selama menjalani hidup di dunia. Mereka selalu hadir dan selalu mencatat setiap perbuatan manusia, sehingga setiap orang diingatkan untuk selalu bertindak dengan baik dan jujur dalam kehidupan sehari-hari.

Malaikat Raqib dan Atid dapat diibaratkan sebagai seorang saksi yang selalu hadir di mana pun dan kapan pun. Baik setiap perbuatan ataupun ucapan yang dilakukan oleh manusia selalu tercatat dalam catatan mereka. Kehadiran keduanya menjadi pengingat akan pentingnya melakukan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kejahatan sebagai anak manusia yang beriman dan taqwa kepada Allah SWT.

6. Malaikat Munkar dan Nakir

Nama Nama Malaikat dan Tugasnya

Siapa Malaikat Munkar dan Nakir

Malaikat Munkar dan Nakir adalah sepasang malaikat yang terkenal dalam ajaran Islam. Kedua malaikat ini bertugas untuk menjalankan tahap pertama pengadilan di akhirat.

Malaikat Munkar dan Nakir diyakini tambahan yang hadir dalam kehidupan manusia setelah kematian. Keduanya bertugas untuk bertanya kepada orang yang baru meninggal dunia di dalam kubur mereka tentang keyakinan keagamaannya dan akan menanyakan tentang amalan yang dilakukan ketika masih hidup di dunia.

Keduanya akan melepaskan diri dari makam dan berbicara dengan orang yang telah meninggal dunia di dalam kubur mereka.

Apa Tugas Malaikat Munkar dan Nakir

Malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk mengadili dan menguji pertama-tama manusia di alam kubur. Selama di dalam kubur, mereka akan bertanya tentang tauhid dan keimanan, serta kebaikan atau kejahatan yang pernah dilakukan manusia.

Malaikat Munkar dan Nakir akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan, seperti siapakah Tuhanmu, apa imanmu, tentang siapa rasulmu, serta amalmu yang pernah dilakukan selama hidup di dunia.

Jika manusia yang sudah meninggal dunia dapat menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir dengan benar dan berada dalam kebiasaan baik selama hidup, maka orang tersebut akan dijanjikan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Namun sebaliknya, jika manusia menjawab dengan salah atau tidak benar, maka orang tersebut akan menderita azab dan siksa di akhirat kelak.

Siksa dari Munkar dan Nakir yang buruk akan sangat menakutkan dan menyakitkan bagi orang yang tidak taat dan tidak mengikuti agama Islam sebagaimana mestinya. Sebaliknya, bagi mereka yang bertindak baik selama hidup di dunia, tugas Munkar dan Nakir dapat menjadi pengingat untuk selalu percaya pada keimanan dan beramal dengan baik sesuai tuntunan agama Islam.

Malaikat Munkar dan Nakir pada akhirnya akan menyesuaikan tugas mereka dalam catatan amal kebaikan atau keburukan selama hidup di dunia, dan diharapkan dapat membantu orang yang masih hidup di dunia untuk selalu berbuat baik dan taat pada ajaran Islam.

7. Malaikat Malik

Nama Nama Malaikat dan Tugasnya

Siapa Malaikat Malik

Dalam ajaran Islam, Malaikat Malik adalah malaikat yang bertanggung jawab atas pengawasan neraka dan menjadi kepala penjaga neraka Jahanam. Malaikat Malik adalah salah satu dari banyak malaikat yang dianggap terpenting di sisi Allah SWT.

Malaikat Malik dipercayai menjadi malaikat yang sangat kuat, dan bertugas memimpin para penghuni neraka dan menjaga mereka dalam kesulitan.

Apa Tugas Malaikat Malik

Tugas utama Malaikat Malik dalam ajaran Islam adalah memimpin para penghuni neraka dan menjaga kesulitan mereka. Ditunjuk sebagai kepala penjaga neraka, beliau juga bertanggung jawab menjaga pintu neraka dan melindungi para penghuni dengan memiliki kendali penuh atas pintu masuk dan keluar di neraka.

Menurut ajaran Islam, Malaikat Malik juga merupakan malaikat yang sangat kejam, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia diharapkan dapat menjaga agar para penghuni neraka selalu menjalani siksaan atas dosa-dosa mereka. Malaikat Malik akan memastikan bahwa siksaan para penghuni neraka sesuai dengan dosa yang telah mereka lakukan.

Malaikat Malik juga memimpin para malaikat pengawal di neraka, yang bertugas untuk menjaga penghuni neraka dan memastikan bahwa mereka tidak lolos dari siksaan yang sedang dijalani.

Walaupun tugas Malaikat Malik cukup menakutkan, namun dalam ajaran Islam ia juga dianggap sebagai malaikat yang memegang kekuatan yang bersumber dari Allah SWT. Oleh karena itu, diharapkan bahwa keberadaan dan tugas Malaikat Malik dapat menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu menghindari segala dosa dan perbuatan buruk yang dapat memicu masuk ke dalam neraka.

Di sisi lain, Malaikat Malik juga mengingatkan bahwa pentingnya mengikuti ajaran Islam dan menjalani hidup dengan baik untuk bisa berada di surganya Allah SWT di akhirat kelak.

8. Malaikat Ridwan

Nama Nama Malaikat dan Tugasnya

Siapa Malaikat Ridwan

Dalam ajaran Islam, Malaikat Ridwan diyakini sebagai malaikat penjaga pintu surga. Ia dipercayai sebagai malaikat yang bertanggung jawab atas melindungi dan menjaga para penghuni surga, dan sebagai malaikat yang penuh dengan kebaikan serta kesucian.

Malaikat Ridwan juga sering disebut sebagai malaikat yang terakhir kali akan keluar dari surga apabila semua penghuni surga telah memasukinya.

Apa Tugas Malaikat Ridwan

Tugas utama Malaikat Ridwan dalam ajaran Islam adalah menjaga pintu surga dan memastikan hanya orang-orang yang memiliki hak untuk memasuki surga yang boleh masuk di dalamnya. Selain itu, Malaikat Ridwan juga bertugas menjaga keamanan dan menjamin kenyamanan bagi orang-orang yang telah memasuki surga, serta memberikan pelayanan dan perawatan yang layak bagi para penghuni surga.

Malaikat Ridwan dikenal dengan sifat-sifat kesucian, kebaikan, dan kesetiaan kepada Allah SWT. Ia dianggap sebagai malaikat yang penuh cinta kasih dan selalu membantu orang-orang yang berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Allah SWT.

Selain itu, dalam ajaran Islam, Malaikat Ridwan juga dipercayai sebagai malaikat yang akan menunjukkan jalan ke surga dan mendampingi orang-orang yang berada dalam perjalanan menuju surga.

Kehadiran dan tugas Malaikat Ridwan dalam ajaran Islam menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu berbuat baik dan mengikuti ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Dalam pandangan Islam, tugas Malaikat Ridwan memberikan keyakinan yang kuat akan sebuah dunia surga, tempat penuh dengan kebahagiaan dan keindahan yang tiada tara, serta dapat dijadikan dorongan bagi manusia dalam menjalani kehidupan mereka di dunia dengan penuh kebaikan dan keimanan yang lurus.

FAQs:

Apakah setiap orang memiliki malaikat penjaga?

Ya, setiap orang memiliki malaikat penjaga yang senantiasa mengawasi perbuatan dan sikap kita.

Apakah malaikat bisa melihat manusia?

Ya, malaikat bisa melihat manusia namun tidak bisa berinteraksi dengan manusia kecuali atas izin Allah.

Apakah malaikat bisa merubah bentuk?

Tidak, malaikat tidak bisa merubah bentuk karena mereka diciptakan dalam bentuk tertentu oleh Allah.

Kesimpulan

Itulah beberapa Nama Nama Malaikat dan Tugasnya dalam Islam yang tidak diketahui banyak orang. Walau mereka tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun mereka senantiasa ada di sekitar kita dan senantiasa menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda tentang agama Islam.